Home


De  Werkplaats N(atuur) L(andschap) C(ultuurhistorie) is gericht op het vernieuwen en verbeteren van de leefomgeving. Bij de Werkplaats NLC worden gebiedsprojecten ontwikkeld en uitgevoerd door regionale organisaties en kennisinstellingen. Wij werken samen met vrijwilligersorganisaties,  (semi-) overheidsinstellingen, onderwijs, ondernemers, belangengroepen, deskundigen, gebruikers en burgers aan regionale projecten.

Samen zoeken we op een creatieve manier naar nieuwe en aansprekende oplossingen voor natuur, landschap en cultuurhistorie.


In de Werkplaats NLC is vooral veel aandacht voor het samenbrengen van de diverse natuurorganisaties en cultuurhistorische verenigingen die in de gemeente Oss actief zijn.

 

Samengevat omvat de Werkplaats NLC:

 

  • Een locatie van waaruit projecten en werkzaamheden worden uitgevoerd die de regio ten goede komen.
  • Een bundeling van kennis op het gebied van landschap- en natuurontwikkeling.  Deze kennis staat ten dienste aan derden.
  • Een werkplek waarin studenten, docenten, deskundigen, overheden, uitvoerders, partijen en burgers met elkaar leren en werken

NATUUR


Natuur en natuurbeleving staat bij ons hoog aangeschreven. De natuurtypen zijn de basis voor het natuurbeheer en ruimtelijke ontwikkeling. De hiervan afgeleide beheertypen zijn leidend bij het natuurbeheer

LANDSCHAP


De kenmerkendheid van de landschapstypen in Nederland neemt af waardoor de ontstaansgeschiedenis van het landschap steeds minder goed is af te lezen. Daar waar mogelijk herstellen we dit door aanleg en herstel van landschapselementen en veranderend landgebruik

CULTUURHISTORIE


Menselijk ingrijpen heeft het landschap dat we nu ervaren gevormd. Verdwenen sporen, gebruiken of restanten rekenen we tot de cultuurhistorie. Beheer of herstel moet recht doen aan de historische waarde en beheervorm

PROJECTBEHEER


Wij verzorgen de aanvraag en administratie van projecten of opdrachten die in samenwerking met derden worden aangegaan. Daarnaast heeft de Werkplaats NLC de projectleiding bij de uitvoering van de werkzaamheden.


ADRES

Tolstaat 3

5342 NH Oss


Copyright © All Rights Reserved